Algemene voorwaarden Bodytec Rotterdam

Artikel I. Definities en termen
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: Bodytec Rotterdam B.V.
Opdrachtgever: Cliënten die door medewerker/ster van Bodytec Rotterdam B.V. getraind worden.
Opdracht: EMS training op afspraak met de Miha-Bodytec.
Locatie: Bergse linker Rottekade 294C te Rotterdam

Artikel II. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bodytec Rotterdam B.V. en cliënt, respectievelijk hun rechtsopvolger.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Bodytec Rotterdam B.V. biedt gelegenheid tot training op de Bergse linker Rottekade 294C te Rotterdam.

Artikel III. Ter beschikking stelling van persoonlijke informatie

Opdrachtgever verstrekt Iburg Bodytec Rotterdam B.V. alle persoonlijke informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de training.

Artikel IV. Uitvoering van de opdracht

 1. Bodytec Rotterdam B.V. voert de training uit in het kader van client, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Bodytec Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel V. Wijzigen en annuleren afspraken

 1. Cliënt maakt een behandelafspraak met Bodytec Rotterdam B.V. via telefoon. Bodytec Rotterdam B.V. behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
 2. Afspraken kunnen gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 24 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de behandeling in rekening gebracht.

Artikel VI. Prijzen
De prijzen Bodytec Rotterdam B.V. zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel VII. Betaling
Betaling geschiedt via pin.

Artikel VIII. Aansprakelijkheid
Bodytec Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Bodytec Rotterdam B.V. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bodytec Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van EMS-training. Bodytec Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

Artikel IX. Persoonsgegevens en wet op de privacy
De cliënt voorziet Bodytec Rotterdam B.V. vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bodytec Rotterdam B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen. Bodytec Rotterdam B.V. neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem.
Bodytec Rotterdam B.V. behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bodytec Rotterdam B.V. zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel X. Regels Bodytec Rotterdam B.V.

 1. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Bodytec Rotterdam B.V.
 2. De cliënt vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Bodytec Rotterdam B.V. Bij constatering hiervan zal Bodytec Rotterdam B.V. de cliënt verzoeken het pand te verlaten.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur van Bodytec Rotterdam B.V. op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
 4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Bodytec Rotterdam B.V. komt, mag Bodytec Rotterdam B.V.de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele prijs berekenen.
 5. Cliënten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Bodytec Rotterdam B.V. op te volgen.

Artikel XI. Verkochte producten
Verkochte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel XII. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Bodytec Rotterdam B.V. zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bodytec Rotterdam B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bodytec Rotterdam B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Bodytec Rotterdam B.V. als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel XIII. Klachtenregeling
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan Bodytec Rotterdam.B.V. Bodytec Rotterdam B.V.moet de betreffende cliënt binnen 3 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Bodytec Rotterdam B.V.de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bodytec Rotterdam B.V.en betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil elders voorleggen.

Artikel XIV. Rechtskeuze
Tussen Bodytec Rotterdam B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.